Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану села Грабовець Славської селищної ради Стрийського району Львівської області

Дата: 01.04.2021 18:49
Кількість переглядів: 788

 

 

 У К Р А Ї Н А

СЛАВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

82660, вул. Івасюка, 24, смт. Славське Стрийського району Львівської області

тел./факс (03251)-42-2-98 ; тел.(03251)- 42- 5-34

 

№ ____________ від 01.04.2021 р. 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального плану села Грабовець Славської селищної ради

Стрийського району Львівської області

 

1. Замовник: Славська селищна рада.

2. Вид та основні цілі генерального плану, його звязок з іншими документами державного планування

Генеральний план – містобудівна документація, яка визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища гірських населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план села Грабовець розроблено згідно рішення Славської селищної ради № 26 від 24.12.2015 року про надання дозволу на виготовлення проекту Генерального плану розвитку села Грабовець Стрийського району Львівської області.

Мета розробки генерального плану села Грабовецьотримання юридичного документу для регулювання містобудівної діяльності виконавчих органів, що передбачає:

1. Забезпечення дотримання державних, регіональних, громадських та приватних інтересів.

2. Поетапне покращення сільського середовища, умов проживання і праці мешканців:

–  впорядкування  територіально-планувальної організації поселення;

–  вдосконалення інженерно-транспортної інфраструктури.

3. Визначення оптимальних параметрів подальшого розвитку села.

4.  Збереження історичного та природного середовища.

5. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу підприємництва.

При розробці генплану враховані містобудівна документація та проекти:

1. "Проект районної планіровки Сколівського району Львівської області" – Львів, л/ф "Діпроміст", 1981 р..

2. "Схема планування території Львівської області" – Київ, НДІ "Діпромісто", 2009 р..

Генеральний план села Грабовець виконано у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами, серед яких основні:

–  Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності",

–  Закон України "Про природно-заповідний фонд України",

–  Закон України "Про охорону культурної спадщини,

–  Земельний кодекс України,

–  Водний кодекс України,

–  ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій",

–  ДБН  Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту",

–  ДБН В.2.3-5-2017 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів",

–  ДСП № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".

Розрахунковий строк проектних рішень генерального плану села Грабовець приймається період 20 років (терміном до 2038 року). Крім того, для резервування територій попередньо обґрунтовані пропозиції на більш далеку перспективу –  позапроектний період.

3. Те, якою мірою генеральний план визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Генеральним планом села Грабовець передбачається формування рекреаційного комплексу ”Грабовець” з гірськолижними зонами і рекреаційним поселенням шляхом мінімізації негативного впливу на середовище та реалізації  природоохоронних заходів.

Даним проектом передбачається в Грабовці та на прилеглих до села територіях розміщення об’єктів туризму і рекреації, стосовно яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до ст. 3  ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля", а саме:

- лижні траси, підвісна канатна дорога, лижні витяги та відповідні комплекси на площі понад 5 га;

- готельні комплекси сумарно до 500 місць із створенням системи централізованого водопостачання та водовідведення.

  1. Ймовірні наслідки для довкілля (у тому числі для здоров'я населення) та для територій з природоохоронним статусом:

Генеральним планом села Грабовець передбачаються заходи охорони навколишнього середовища, що включають збереження і раціональне використання природних ресурсів: лісів, цінних зелених насаджень, об’єктів водного фонду, джерел водопостачання та зменшення шкідливого впливу на середовище, а саме: заходи з охорони повітряного басейну, земельних і водних ресурсів.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Виробничі та інші підприємства, що є джерелами забруднення середовища, в Грабовці відсутні. Проблемним є наявність діючого кладовища серед забудови села, в межах 300-метрової СЗЗ від якого розташовані 12 садиб, а також відсутність системи каналізування забудови села, а відтак забруднення струмків побутовими стоками.

Особливо проблемним є відсутність в селі доріг та пішохідних зв’язків з твердим покриттям. Всі дороги в періоди весняної і осінньої негоди та великих зимових снігопадів стають малопрохідними, а в екстремальні погодні періоди село може бути повністю відрізане від навколишніх поселень і зв’язків.

Генпланом пропонується:

1). Закриття діючого кладовища, що розташоване серед існуючої забудови, і розміщення нового кладовища на ділянці, що знаходиться в північній околиці села, на відстані понад 300 м до існуючої і перспективної забудови.

2). Влаштування озеленених коридорів вздовж приток стр. Грабовецького.

3). Влаштування комунально-господарської зони у північній частині села із розміщенням нових об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури з дотриманням санітарно-захисних розривів до сельбищних зон.  

б) для територій з природоохоронним статусом:

На території села Грабовець об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) відсутні.

Поблизу села в межах лісів Держлісфонду наявні два об’єкти ПЗФ місцевого значення - заповідні урочища "Маківка" і "Головецьке".

?   Важливим природоохоронним заходом є збереження лісових масивів

Генпланом пропонується збереження лісових масивів шляхом:

–  розташування нової забудови на територіях, не вкритих лісом;

–  підсадка дерев, зелених насаджень в зонах формування струмків,

– проведення лісовідновлюючих заходів для підтримки та підвищення екологічної стійкості лісових масивів:

  • проведення санітарних рубок, очищення лісу від захаращеності і зниження пожежонебезпечності;
  • лікування дерев, засипання оголених пнів, внесення спеціальних добрив;
  • догляд з метою збільшення привабливості, естетичної цінності і доступності лісу; створення галявин, просвітів.

В разі організації нових рекреаційних гірськолижних зон в межах земель Держлісфонду та ЛГП "Галсільліс" для влаштування лижних полів пропонується використання незаліснених ділянок, не вкритих лісом або зайнятих чагарником і малоцінними насадженнями.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено

Метою розроблення генерального плану села Грабовець є отримання юридичного документу для регулювання містобудівної діяльності виконавчих органів, що передбачає:

1). Забезпечення дотримання державних, громадських та приватних інтересів.

2). Поетапне покращення середовища поселення, умов проживання і діяльності мешканців.

3). Визначення оптимальних параметрів подальшого розвитку села з врахуванням потен-ційних ресурсів і територій для розміщення житлового будівництва, рекреаційних закладів та обслуговуючої інфраструктури.

4).  Збереження історичного та природного середовища.

5). Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток рекреації та підприємництво.

Генпланом визначені орієнтовні обсяги будівництва соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури села Грабовець, джерелами фінансування яких можуть бути кошти державного і місцевого бюджетів, а також залучені кошти інвесторів згідно чинного законодавства.

В разі не затвердження (відсутності) генплану містобудівний та соціально-економічний розвиток села буде призупинено.

Альтернативні варіанти розроблення проекту генплану не розглядаються, оскільки погоджений та затверджений генеральний план населеного пункту є базовим документом для розроблення інших містобудівних та проектних матеріалів, галузевих схем.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність будівельним і санітарним нормам, законодавству у сфері містобудівної діяльності, охорони історичної спадщини, навколишнього середовища тощо. Для розробки звіту зі стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання генерального плану

Негативні наслідки в разі реалізації генплану не прогнозуються, оскільки розміщення підприємств та об’єктів із шкідливим впливом не передбачається.

Негативні наслідки можливі лише в разі недотримання генплану:

- подальший занепад села, де відсутні сучасні об’єкти соціальної інфраструктури,  інженерно-транспортне забезпечення та місця прикладання праці;

- загострення проблеми бездоріжжя, оскільки грунтові дороги в гірських умовах у періоди весняної і осінньої негоди та великих зимових снігопадів стають малопрохідними, а в екстремальні погодні періоди село може бути повністю відрізане від навколишніх поселень і зв’язків;

- прояви ерозії переважно вздовж доріг і в межах прируслових території, що активізуються під час злив і дощових паводків;

- недотримання параметрів та режиму зон санохорони джерел водопостачання і прибережних захисних смуг.

8. Пропозиції  щодо  структури  та  змісту  звіту  про стратегічну екологічну оцінку:

8.1. Зміст та основні цілі генерального плану, його звязок з іншими документами державного планування.

8.2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоровя населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо генерального плану, не буде затверджено.

8.3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

8.4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоровя населення, які стосуються генерального плану, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.

8.5. Зобовязання у сфері охорони довкілля, у тому числі повязані із запобіганням негативному впливу на здоровя населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються генерального плану, а також шляхи врахування таких зобовязань під час підготовки генерального плану.

8.6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

8.7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та помякшення негативних наслідків виконання генерального плану.

8.8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

8.9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання генерального плану, для довкілля, у тому числі для здоровя населення.

8.10 Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).

8.11. Резюме нетехнічного характеру інформації.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО надають:

- Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА

адреса: вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026,

електронна пошта: envir@loda.gov.ua, телефон/факс: (032)238-73-83.

- Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА

адреса : вул. Конопницької, 3, м. Львів, 79005,

тел.:(032)2764592, факс:(032)2756037.

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу СЕО надаються в письмовій формі у строк, що не перевищує 15 днів з дня її оприлюднення.

 

 

Голова Славської селищної ради _______________­­_________  Бега В М.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь