Старости

 

 

Ракочій Надія Михайлівна - староста сіл Лавочне, Опорець, Тернавка, Хітар, Кальне

Прийомні дні:

понеділок – с. Опорець

середа – с. Хітар

вівторок, четвер та п’ятниця – с. Лавочне

Контактний номер: 050 809 6021

Електронна адреса: oporez_rada@ukr.net

 

Ткачик Андрій Харитонович - староста сіл Тухля, Либохора, Головецько, Пшонець

 

Прийомні дні:

вівторок, четвер з 10:00 до 13:00 – с. Либохора  

середа, п’ятниця з 10:00 до 13:00 – с. Головецько

понеділок з 9:00 до 18:00 та інші робочі дні з другої половини дня  – с. Тухля

Контактний номер: 067 763 9371

Електронна адреса: tyhlja_s.rada@ukr.net

 

Маркович  Руслан Миколайович - староста сіл Верхня Рожанка та Нижня Рожанка

Прийомні дні:

Вівторок і п'ятниця

Контактний номер -

067 184 47 60 

Електронна адреса: rozhanka-nrs@ukr.net

 

Безега Володимир Лукянович - староста сіл Волосянка, Ялинкувате, Хащованя

 

Прийомні дні:

вівторок, четвер з 9:00 до 13:00

Контактний номер -

067  773 6936

Електронна адреса: vol.silskarada@ukr.net

Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси села (сіл), що входять до відповідного старостинського округу і набуває свого статусу у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування".

Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту об’єднаної територіальної громади, регламенту ради, Положення, цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з об’єднаною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, громадою та її членами;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради, виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, селищного голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів жителів населених пунктів відповідного старостинського округу та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів жителів населених пунктів відповідного старостинського округу та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території населених пунктів відповідного старостинського округу  програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом жителів населених пунктів відповідного старостинського округу згідно з визначеним селищним головою графіком, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції жителів населених пунктів відповідного старостинського округу з питань їх соціально-економічного та культурного розвитку, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від жителів населених пунктів відповідного старостинського округу заяви, клопотання, скарги, адресовані органам місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) безпосередньо розглядати заяви, клопотання, скарги  від жителів населених пунктів відповідного старостинського округу та вживати відповідних заходів в межах наданих йому повноважень;

9) безпосередньо вирішувати питання жителів населених пунктів відповідного старостинського округу в межах своїх повноважень;

10)здійснювати моніторинг благоустрою населених пунктів відповідного старостинського округу, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

11) сприяти проведенню передбачених Статутом об’єднаної територіальної громади контрольних заходів на території населених пунктів відповідного старостинського округу (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

11) здійснювати моніторинг за дотриманням на території населених пунктів відповідного старостинського округу громадського порядку, станом виконання встановлених рішеннями ради правил з питань благоустрою території населених пунктів відповідного старостинського округу, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

12) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території  населених пунктів відповідного старостинського округу;

13) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення населених пунктів відповідного старостинського округу;

14) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

15) не допускати на території населених пунктів відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

16) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності об’єднаної територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території населених пунктів відповідного старостинського округу.

17) періодично звітувати (не менше одного разу на рік) перед радою, зборами жителів населених пунктів відповідного старостинського округу чи у інший спосіб, передбачений Статутом об’єднаної територіальної громади, про свою роботу;

18) на вимогу не менше половини депутатів селищної ради, інформувати раду про свою роботу;

19) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Статутом об’єднаної територіальної громади, іншими актами її органів;

20) виконувати поточні доручення ради та її виконавчого комітету, голови, звітувати про їх виконання;

21) спільно із структурними підрозділами ради, до відання яких належить забезпечення соціального захисту населення, вести облік та здійснювати супровід сімей, які потребують соціального захисту на території населених пунктів відповідного старостинського округу;

22) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідного старостинського округу, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

23) вести діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву;

24)  видавати довідки, в т.ч. довідки – характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають (зареєстровані) на території населених пунктів відповідного старостинського округу, довідки про склад сім’ї, про місце реєстрації та інші відповідно до їх повноважень;

25) вчиняти нотаріальні дії передбачені ч.1 ст. 37 ЗУ «Про нотаріат»;

26) шанобливо і з повагою ставитися до кожного жителя населених пунктів відповідного старостинського округу.

 

2.3. Староста має право:

1) офіційно представляти громаду, її жителів в селищній раді, виконавчому комітеті селищної ради, інших виконавчих органах ради, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної громади;

2) одержувати від селищної ради, посадових осіб апарату селищної ради, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території громади інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу;

3) погоджувати проекти рішень ради та її виконавчого комітету щодо майна об’єднаної територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інтересів відповідної громади в межах відповідного старостинського округу, оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її жителів з питань, що стосуються інтересів жителів населених пунктів відповідного старостинського округу чи інтересів територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території населених пунктів відповідного старостинського округу незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам  підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 5 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів об’єднаної територіальної громади, сприяти залученню жителів населених пунктів відповідного старостинського округу до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території населених пунктів відповідного старостинського округу.

2.4. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог пункту 2.4 цього Положення, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену радою.

На який строк обирається староста?

Староста обирається на строк повноважень ради. Тобто, на 5 років за умови, що не буде призначено позачергових виборів ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь