Постійні депутатські комісії

 

Славська селищна рада

Стрийського району Львівської області

1 сесія  8 скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

27 листопада 2020 року                                                                                       № 4       

 

 

Про постійні комісії  Славської селищної ради

Стрийського району Львівської області                                                    

 

З метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання Славської селищної ради, здійснення контролю за виконанням рішень Славської селищної ради та її виконавчого комітету, керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити такий перелік постійних комісій Славської селищної ради:
  1. Постійна комісія з питань бюджету, економіки та підприємництва;
  2. Постійна комісія з питань землекористування, будівництва та архітектури (від 29.06.2023 рішенням сесії Славської селищної ради № 2408 - Постійна комісія з питань землекористування та архітектури)
  3. Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та зв`язку (від 29.06.2023 рішенням сесії Славської селищної ради № 2408 - Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва; блогоустрою, транспорту та зв'язку)
  4. Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров`я.
  5. Постійна комісія депутатської етики, регламенту, прав людини та охорони довкілля.

 

 

 1. Обрати постійні комісії Славської селищної ради у наступному складі:

 

  1. Постійна комісія комісія з питань бюджету, економіки та підприємництва :

Голова постійної комісії – Мичко Богдан Васильович

 

Члени постійної комісії:

Микитин Петро Ігорович;

Павлов Віталій Вікторович;

Зенинець Оксана Михайлівна;

Тимоцко Іван Миколайович.

 

 

2)      Постійна комісія з питань землекористування, будівництва та архітектури (від 29.06.2023 рішенням сесії Славської селищної ради № 2408 - Постійна комісія з питань землекористування та архітектури):

Голова постійної комісії – Кокоць Сергій Юрійович

Члени постійної комісії:

Дребот Володимир Богданович;

Ареф`єв Максим Дмитрович;

Іванищів Ігор Матвійович;

Онаць Павло Романович;

Блистів Ярослав Михайлович;

Губаль Михайло Васильович.

 

3)      Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та зв`язку (від 29.06.2023 рішенням сесії Славської селищної ради № 2408 - Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва; блогоустрою, транспорту та зв'язку):

Голова постійної комісії – Винник Іван Ількович

Билень Михайло Михайлович;

Сазанський Василь В`ячеславович;

Бурак Роман Васильович;

Ферин Олег Ігорович.

 

4)      Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров`я:

Голова постійної комісії – Левкович Лідія Олексіївна

Член постійної комісії:

Білинець Василь Ярославович;

Луцик Володимир Петрович;

Гриців Віктор Ярославович.

 

5)      Постійна комісія з депутатської етики, регламенту, прав людини та охорони довкілля:

Голова постійної комісії – Сазанський Руслан Мирославович

Член постійної комісії:

Гребович Микола Михайлович;

Малюк Ярослав Ярославович;

Ковальчук Остап Володимирович.

 

 1. Головам утворених постійних комісій Славської селищної ради забезпечити на першому засіданні кожної комісії вирішення питань щодо структури комісії, у тому числі обрання  Секретаря комісії.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію з гуманітарних питань та законності.                                                 

 

 

 

 

Славський селищний голова _________  Бега Володимир Миронович

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Славської селищної ради Стрийського району Львівської області

 

1.           Загальні положення

1.1.        Постійна комісія Славської селищної ради Стрийського району Львівської області (далі – постійна комісія та Рада відповідно) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2.        Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3.        До складу постійної комісії не можуть бути обрані Славський селищний голова  та секретар ради.

1.4.        Постійна комісія підзвітна Славській селищній раді та відповідальна перед нею.

1.5.        У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.6.        Кожна постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

1.7.        Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються Регламентом ради та цим Положенням. Назва комісії має відображати її функціональну спрямованість.

1.8.        Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

1.9.        Діяльність постійних комісій може висвітлюватись на офіційному сайті ради.

1.10.      Основною формою роботи постійної комісії є засідання.

1.11.      Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.12.      Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Право особи бути присутньою на засіданні постійної комісії може бути обмежено лише у випадку, коли така особа перешкоджає роботі комісії.

1.13.      Як правило, засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях, виділених радою. У разі надходження інформації про можливу присутність значної кількості осіб під час засідання комісії, її голова (особа, яка виконує обов’язки голови комісії на час його відсутності) має звернутися до секретаря ради із заявою про надання приміщення, яке забезпечить розміщення осіб, які бажають прийняти участь у засіданні комісії.

1.14.      Комісії можуть проводити виїзні засідання. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова комісії повідомляє секретаря ради не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання.

1.15.      Організаційно-матеріальне та технічне забезпечення постійних комісій покладається на секретаря ради, якщо не буде прийнято відповідного рішення.

 

2.           Завдання та організація діяльності постійних комісій

2.1.        Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд питань, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.

2.2.        Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2.3.        Постійні комісії за дорученням ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету Ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету Ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету Ради.

2.4.        Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

2.5.        За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії можуть готувати  висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови. Якщо відсутні голова комісії та заступник голови – висновки і рекомендації підписуються секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. У випадку, якщо секретар комісії впродовж двох робочих днів з моменту проведення засідання комісії не підписує протокол засідання – такий протокол підписується лише головою комісії, та зазначаються причини такого непідписання.

2.6.        Хід засідання постійної комісії фіксується у протоколі.

2.7.        Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

2.8.        Постійна комісія для вивчення питань,  що виносяться на розгляд ради, може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).

2.9.        Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

2.10.      Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, як правило, попередньо розглядаються профільною постійною комісією.

2.11.      Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій. Повідомлення надсилається секретарем відповідної постійної комісії за вказівкою голови постійної комісії на електронну пошту депутата або смс-повідомленням. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години.

2.12.      Порядок денний засідання комісії формується головою комісії за власною ініціативою та або на підставі подання пропозицій від членів комісії, секретаря ради, Славського селищного голови. До порядку денного включаються питання, що входять до компетенції комісії.

2.13.      Кожен член комісії має право на виступ на засіданні комісії, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлене на голосування.

2.14.      Після виступу членів комісії слово для виступу може бути надано іншим особам, присутнім на засіданні. Славський селищний голова, секретар ради, староста, депутати ради, що не входять до складу цієї комісії, присутні на засіданні комісії, представники виконавчих органів Ради мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб комісії приймає рішення шляхом голосування.

2.15.      Головуючому заборонено ставити на голосування питання порядку денного, у випадку якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному вище.

2.16.      Тривалість виступів:

- для доповіді - до 5 хв.

- для співдоповіді - до 3 хв.

- для участі в обговоренні - до 3 хв.

- заключне слово доповідача - до 3 хв.

- для репліки - до 1 хв.

2.17.      Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення комісії.

2.18.      Член постійної комісії може висловити окрему думку щодо розгляду по суті окремого питання.

2.19.      За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. Результати голосування вносяться до протоколу засідання.

2.20.      У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року рада може прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісій.

2.21.      Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію.

 

3.           Голова постійної комісії

3.1.        Голова комісії здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.

3.2.        Порядок обрання та відкликання голів постійних комісій визначаються Регламентом ради.

3.3.        Голова постійної комісії:

3.3.1.     Скликає і веде засідання комісії.

3.3.2.     Дає доручення членам комісії.

3.3.3.     Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

3.3.4.     Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

3.3.5.     Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

3.3.6.     Забезпечує гласність в роботі комісії.

3.3.7.     У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює особа, визначена комісією процедурним рішенням.

3.4.        Голова комісії несе персональну відповідальність за організацію роботи комісії.  

 

4.           Перелік та напрямки діяльності постійних комісій

4.1.        Постійна комісія з питань бюджету, економіки та підприємництва:

4.1.1.     готує висновки та рекомендації з питань планування економічного розвитку, бюджету, фінансів та підприємництва;

4.1.2.     контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, бюджету та фінансів;

4.1.3.     розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань планування економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та фінансів, міжнародного співробітництва;

4.1.4.     з питань планування економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та фінансів перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

4.1.5.     перед винесенням їх на розгляд ради може надавати рекомендації щодо проектів рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва;

4.1.6.     попередньо розглядає інвестиційні проекти та програми, у тому числі ті, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги;

4.1.7.     бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження;

4.1.8.     контролює виконання рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва виконавчими органами та посадовими особами ради, юридичними особами, засновником (співзасновником) або учасником яких є рада;

4.1.9.     готує рекомендації по виявленню резервів і джерел додаткових доходів до місцевого бюджету;

4.1.10.   попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових фондів ради, затвердження положень про ці фонди та здійснює контроль за їх використанням;

4.1.11.   вносить на розгляд ради пропозиції щодо місцевих податків і зборів, встановлення податкових пільг, залучення фінансово-кредитних ресурсів;

4.1.12.   може брати участь в розробці проектів рішень, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;

4.1.13.   вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок, надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

4.1.14.   розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

4.1.15.   попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо внесення змін до рішень про місцеві бюджети, прийняті Радою.

 

4.2.        Постійна комісія з питань землекористування, будівництва та архітектури:

4.2.1.     готує висновки та рекомендації з питань землекористування, будівництва, архітектури;

4.2.2.     контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань землекористування, будівництва, архітектури ;

4.2.3.     може розглядати  пропозиції та подавати рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань землекористування, будівництва, архітектури;

4.2.4.     перед винесенням їх на розгляд ради може надавати рекомендації щодо проектів рішень ради з питань землекористування, будівництва, архітектури ;

4.2.5.     перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території Славської об’єднаної територіальної громади з питань землекористування, будівництва, архітектури, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

4.2.6.     попередньо розглядає проекти рішень ради у сфері землекористування, будівництва, архітектури та земельних правовідносин;

4.2.7.     розглядає експертні оцінки при приватизації земельних ділянок;

4.2.8.     розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, приватизації, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб;

4.2.9.     погоджує визначення та проведення вибору у встановленому законом порядку і надання відповідно до рішень ради землі для містобудівних потреб;

4.2.10.   ініціює перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень ради з питань надання земельних ділянок у власність чи користування.

4.2.11. попередньо може розглядати питання щодо виділення та продажу земельних ділянок під будівництво соціального житла та інших об’єктів, які використовують газ, електроенергію, тепло, воду, інженерні мережі;

4.2.12. розглядає пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території, розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції.

4.2.13.   попередньо може розглядати питання щодо виділення та продажу земельних ділянок під будівництво соціального житла та інших об’єктів, які використовують газ, електроенергію, тепло, воду, інженерні мережі;

4.2.14. розглядає пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території, розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції

 

4.3.                    Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та зв`язку:

4.3.1.     готує висновки та рекомендації з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту, благоустрою, транспорту та зв`язку;

4.3.2.     контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту, благоустрою, транспорту та зв`язку;

4.3.3.     може розглядати  пропозиції та подавати рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту, благоустрою, транспорту та зв`язку;

4.3.4.     попередньо розглядає  проекти рішень ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, благоустрою, транспорту та зв`язку;

4.3.5.     перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту, благоустрою, транспорту та зв`язку подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

4.3.6.     погоджує тарифи на послуги в житлово-комунальній сфері, виносить відповідні висновки та рекомендації;

 

4.3.8.     контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;

4.3.9.     попередньо може розглядати питання щодо приватизації комунального майна;

4.3.10.   попередньо може розглядати питання про передачу в оренду цілісних майнових комплексів і нежитлових приміщень;

4.3.11.   розглядає експертні оцінки при приватизації об’єктів комунальної власності;

4.3.12.     здійснює контроль за діяльністю відповідних структурних підрозділів (посадових чи службових осіб), до компетенції яких належить вирішення питань дотримання юридичними та фізичними особами правил благоустрою населених пунктів Ради.   

 

4.4.        Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров`я:

4.4.1.     готує висновки та рекомендації з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства, дитинства (далі за текстом – гуманітарних питань) ;

4.4.2.     контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з гуманітарних питань;

4.4.3.     може розглядати пропозиції та подавати  рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з гуманітарних питань;

4.4.4.     перед винесенням їх на розгляд ради може попередньо розглядати  проекти рішень ради з гуманітарних питань;

4.4.5.     може брати участь у вирішенні питань про виділення бюджетних коштів та їх розподіл між закладами освіти, культури, туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства та здійснює контроль за їх використанням;

4.4.6.     бере участь у розробці програм, що сприяють  роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у гуманітарній сфері;

4.4.7.     бере участь у роботі пов’язаної із забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням  та використанням культурного надбання;

4.4.8.     бере участь у розгляді питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни, учасникам бойових дій;

 

4.5.        Постійна комісія депутатської етики, регламенту, прав людини та охорони довкілля:

4.5.1.     готує висновки та рекомендації з питань депутатської етики, регламенту, прав людини та охорони довкілля;

4.5.2.     контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань охорони довкілля;

4.5.3.     розглядає пропозиції та рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань охорони довкілля;

4.5.4.     перед винесенням їх на розгляд ради може попередньо розглядати проекти рішень ради з питань охорони довкілля;

4.5.5.     розглядає проекти місцевих програм, спрямованих на охорону довкілля та навколишнього середовища;

4.5.6.     розглядає питання ефективного та раціонального використання природних ресурсів та бережного ставлення до навколишнього середовища;

4.5.7.     сприяє у проведенні громадської екологічної експертизи; 

4.5.8.     розглядає інші питання у сфері екологічної безпеки та охорони природного навколишнього середовища за дорученням Ради;

4.5.9.     здійснює контроль за діяльністю відповідних структурних підрозділів (посадових чи службових осіб), до компетенції яких належить вирішення питань дотримання юридичними та фізичними особами вимог екологічного законодавства;

4.5.10. бере участь у сприянні діяльності правоохоронних органів на території Славської об’єднаної територіальної громади, їх посадових осіб;

4.5.11. сприяє дотриманню депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

4.5.12. сприяє координації дій та вивчає питання щодо співпраці ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

4.5.13. надає Славському селищному голові, секретарю та депутатам Ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

4.5.14. Здійснює у межах своїх повноважень контроль за виконанням рішень ради та його виконавчого комітету, відповідей на депутатські запити та депутатські запитання;

 

 

 

 

Славський селищний голова                                              Бега Володимир Миронович

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь