Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проекту внесення змін до містобудівної документації «Детальний план території для розміщення всесезонного туристичного комплексу на території Славської громади

Дата: 17.03.2023 16:00
Кількість переглядів: 1076

1. Замовник СЕО

Славська селищна рада Стрийського району Львівської області (82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. В. Івасюка, буд. 24).

ЄДРПОУ: 04370314

 

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єктів в межах проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Проект внесення змін до містобудівної документації «Детальний план території для розміщення всесезонного туристичного комплексу на території Славської об’єднаної територіальної громади за межами населеного пункту с. Верхня Рожанка Стрийського району Львівської області» розробляється на замовлення Славської селищної ради відповідно до Рішення №1924 від 07 вересня 2022 року «Про розроблення проекту внесення змін до містобудівної документації «Детальний план території для розміщення всесезонного туристичного комплексу на території Славської об’єднаної територіальної громади за межами населеного пункту с. Верхня Рожанка Стрийського району Львівської області»».

 

Проект розробляється відповідно до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

 • Закону України «Про відходи»;

 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

 • Закону України «Про екологічну мережу України»;

 • Закону України «Про охорону земель»;

 • Закону України «Про рослинний світ»;

 • Закону України «Про тваринний світ»;

 • Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

 • ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Орієнтовна площа території на яку вносяться зміни становить 190 га.

Проектні рішення, які передбачено під час розроблення містобудівної документації:

передбачити зміну функціонального призначення територій та планувальної структури на окремих ділянках з врахуванням побажань Замовника відповідно до чинного законодавства та містобудівної документації вищого рівня;

передбачити зміну цільового призначення окремих земельних ділянок, визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови;

– зміна конфігурації ділянок;

будівництво нових об’єктів рекреаційного призначення.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Славська селищна об'єднана територіальна громада – об'єднана територіальна громада в Україні, у Стрийському районі Львівської області. Адміністративний центр – смт Славське.

Площа громади – 252,4 км², населення – 8566 мешканців.

Утворена 16 серпня 2017 року шляхом об'єднання Славської селищної ради та Волосянківської, Либохорської, Нижньорожанської сільських рад Сколівського району.

Верхня Рожанка – село в Україні, Стрийського (колишнього Сколівського) району Львівської області. Входить до складу Славської селищної ради територіальної громади. Знаходиться на межі трьох областей : Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської. Знаходиться за 75 км від районного центру міста Стрий та за 17 км від центральної садиби територіальної громади смт. Славське.

Проектні рішення, які передбачено під час розроблення містобудівної документації:

передбачити зміну функціонального призначення територій та планувальної структури на окремих ділянках з врахуванням побажань Замовника відповідно до чинного законодавства та містобудівної документації вищого рівня;

передбачити зміну цільового призначення окремих земельних ділянок, визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови;

– зміна конфігурації ділянок;

будівництво нових об’єктів рекреаційного призначення.

На наступних етапах проектування буде визначено чи проектовані об’єкти належить до переліку об’єктів планованої діяльності щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки

а) Розробка проекту не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

Проект внесення змін розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин від автотранспорту буде незначним та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий покрив полягатимуть в ущільненні, перенесенні ґрунтових мас зважаючи на відповідні проектні рішення.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;

- інженерна підготовка території – вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;

- проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.

- інженерний благоустрій території – санітарне очищення.

В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

В цілому в даний час стан навколишнього середовища території проектування можна оцінити як задовільний.

б) На території опрацювання ДПТ відсутні об’єкти природно-заповідного фонду України. В околицях території опрацювання знаходиться об’єкт ПЗФ – заповідне урочище Обнога.

в) Зважаючи на географічне положення с. Верхня Рожанка та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

5. Розгляд альтернатив

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати такі сценарії розвитку:

1. Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку. У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та вуличної мережі, погіршення ситуації в цілому.

2. Сценарій раціонального розвитку. Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

 

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

- доповіді про стан довкілля.

- статистичну інформацію.

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

- дані моніторингу стану довкілля.

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

- пропозиції щодо зміни функціонального використання території.

З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

 

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та приміщень;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– контроль за дотриманням викидів забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населеного пункту;

– зменшення рівня викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря шляхом впровадження новітніх технологій, заміни застарілого обладнання;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– дотримання вимог щодо санітарного очищення території;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання тощо);

– забезпечення благоустрою території;

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму, а також озеленення вздовж території проектування, вулиць та доріг.

 

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

- зміст та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Славська селищна рада Стрийського району Львівської області (82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. В. Івасюка, буд. 24).

 

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проекту внесення змін до містобудівної документації «Детальний план території для розміщення всесезонного туристичного комплексу на території Славської громади за межами населеного пункту с. Верхня Рожанка Стрийського району Львівської області» (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»). 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь