Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації

 1. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для будівництва споруд поверхневого водозабору в урочищі Буклагів в смт. Славське Стрийського району Львівської області.

У Заяві про визначення обсягу СЕО міститься інформація про замовника СЕО, вид та основні цілі документа державного планування.

2.        Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування: Славська селищна рада.

3.        Передбачувана процедура громадського обговорення:

– строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу СЕО становить з 30.06.2023 р. до 10.07.2023 р.;

– згідно зі ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО;

–ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕОможна на офіційному веб-сайті Славської селищної ради - https://slavska-gromada.gov.ua/.

   – зауваження і пропозиції подаються до Славської селищної ради Львівської області за адресою: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смтСлавське, вул. Івасюка, буд. 24, в термін до 10.07.2023 р.Електронна адреса: [email protected]Відповідальнаособа:начальник відділу архітектури та містобудування Славської селищної ради – Кончевич О. А.

   -місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров'ямнаселення,щостосуєтьсядокументадержавногопланування -уприміщеніСлавськоїселищноїрадизаадресою:вул. В. Івасюка, буд. 24, смт Славське, Стрийський р-н, Львівська обл., 82660.

 

4.   Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Детального плану території для будівництва споруд поверхневого водозабору в урочищі Буклагів в смт. Славське Стрийського району Львівської області

 

 

1. Замовник СЕО

Славська селищна рада (82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смтСлавське, вул. Івасюка, буд. 24).

ЄДРПОУ: 04370314

 

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території розробляється з метою влаштування споруд поверхневого водозабору в урочищі Буклагів в смт. Славське.

Проект розробляється відповідно до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закону України «Про відходи»;
 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • Закону України «Про екологічну мережу України»;
 • Закону України «Про охорону земель»;
 • Закону України «Про рослинний світ»;
 • Закону України «Про тваринний світ»;
 • Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.Основні положення проектування».

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Територія проектування знаходиться в урочищі Буклагів в смт. Славське Стрийського району Львівської області.

Славське – селище міського типу у Стрийському районі Львівської області, адміністративний центр Славської селищної територіальної громади.

Проектом передбачається влаштування споруд поверхневого водозабору.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої.

На наступних етапах проектування, у ході розроблення проектних рішень, буде визначено чи проектовані об’єкти належить до переліку об’єктів планованої діяльності щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

 

4. Ймовірні наслідки

а) Розробка детального плану території не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

ДПТ розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Вплив планової діяльності виявляється увиділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин при функціонуванні проектованих об’єктів внаслідок створення джерел викидів забруднюючих речовин.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активнихмасштабних впливів планової діяльності (значних виділень парникових газів, теплоти, вологи тощо) не відбудеться.

Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та інши ми забруднюючи миречовинами на території проектування не передбачено.Створення додаткових впливів на водне середовище не передбачається.Проте, є ймовірність забруднення поверхневих вод в результаті недотримання вимог при будівництві та неутриманні в належному стані споруд під час експлуатації.

Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару на етапі будівництва.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного татехногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, змінинапруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні)не передбачаються.

Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Джерелами шуму в період експлуатації буде проїзд транспорту, робота устаткування.

б) На території опрацювання ДПТ відсутні об’єкти природно-заповідного фонду України.

в) Зважаючи на географічне положення проектованої території та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

5. Розгляд альтернатив

З метою розгляду проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження проектних рішень та у разі затвердження проекту ДПТ «Базовий сценарій».

Альтернатива 1 «Базовий сценарій» – затвердження проекту детального плану території дозволить забезпечити раціональне використання території в даному населеному пункті.

Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» незатвердження проекту. У разі незатвердження документа державного планування та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного та соціального розвитку населеного пункту. За даною альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови дорожньої та вуличної мережі.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;

- дані моніторингу стану довкілля;

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

З огляду на характер такого виду документації як детальний план території, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації проектних рішень.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

 

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та споруд;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму;

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– моніторинг діяльності проектованих об’єктів;

– забезпечення благоустрою території.

 

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

- основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

Славська селищна рада (82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смтСлавське, вул. Івасюка, буд. 24).

 

Строки подання:10 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для будівництва споруд поверхневого водозабору в урочищі Буклагів в смт. Славське Стрийського району Львівської області(відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).